Kim chọc hút trứng đơn

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm : ON1733
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Kim chọc hút trứng 

Code: ON1733

OOCYTE RECOVERY SYSTEMS

Reorder Code Description
ON1633 Oocyte Recovery Needle 33cm x 16g (not available in the US)
ON1733 Oocyte Recovery Needle 33cm x 17g (not available in the US)
ONS1633 Oocyte Recovery Set Single Lumen 16g x 33cm echo tip needle fitted with 950mm aspiration tubing
ONS1633-500 Oocyte Recovery Set Single Lumen 16g x 33cm echo tip needle fitted with 500mm aspiration tubing
ONS1633-750 Oocyte Recovery Set Single Lumen 16g x 33cm echo tip needle fitted with 750mm aspiration tubing
ONS1633LL Oocyte Recovery Set Single Lumen 16g x 33cm echo tip needle fitted with 950mm aspiration tube and a luer lock
ONS1633LL-500 Oocyte Recovery Set Single Lumen 16g x 33cm echo tip needle fitted with 500mm aspiration tube and a luer lock
ONS1633LL-750 Oocyte Recovery Set Single Lumen 16g x 33cm echo tip needle fitted with 750mm aspiration tube and a luer lock
ONS1733 Oocyte Recovery Set Single Lumen 17g x 33cm echo tip needle fitted with 950mm aspiration tubing
ONS1733-500 Oocyte Recovery Set Single Lumen 17g x 33cm echo tip needle fitted with 500mm aspiration tubing
ONS1733-750 Oocyte Recovery Set Single Lumen 17g x 33cm echo tip needle fitted with 750mm aspiration tubing
ONS1733LL Oocyte Recovery Set Single Lumen 17g x 33cm echo tip needle fitted with 950mm aspiration tube and a luer lock
ONS1733LL-500 Oocyte Recovery Set Single Lumen 17g x 33cm echo tip needle fitted with 500mm aspiration tube and a luer lock
ONS1733LL-750 Oocyte Recovery Set Single Lumen 17g x 33cm echo tip needle fitted with 750mm aspiration tube and a luer lock
ONS1833 Oocyte Recovery Set Single Lumen 18g x 33cm echo tip needle fitted with 950mm aspiration tubing
ONS1833-500 Oocyte Recovery Set Single Lumen 18g x 33cm echo tip needle fitted with 500mm aspiration tubing
ONS1833-750 Oocyte Recovery Set Single Lumen 18g x 33cm echo tip needle fitted with 750mm aspiration tubing
ONS1833LL Oocyte Recovery Set Single Lumen 18g x 33cm echo tip needle fitted with 950mm aspiration tube and a luer lock
ONS1833LL-500 Oocyte Recovery Set Single Lumen 18g x 33cm echo tip needle fitted with 500mm aspiration tube and a luer lock
ONS1833LL-750 Oocyte Recovery Set Single Lumen 18g x 33cm echo tip needle fitted with 750mm aspiration tube and a luer lock

 

Đối tác dưới