Filter-Tips, 200 µl (1024)

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm :
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Filter-Tips, 200 µl (1024)

 

Cat No./ID: 990332
Filter-Tips, 200 µl (1024)
Disposable Filter-Tips, racked; (8 x 128). For use with the QIAcube and the QIAsymphony SP/AS instruments
 

 

Đối tác dưới