Filter-Tips, 1000 µl (1024)

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm : 990352
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả
 
Cat No./ID: 990352
Filter-Tips, 1000 µl (1024)
Disposable Filter-Tips, racked; (8 x 128). For use with the QIAcube

Đối tác dưới